μέσο του σκέπτεσθαι, το
κτίζειν και το κατοικείν...